12/21/2007 ?e?t?a ??p?? ?e?t?a ??p??

?p???? ?pa???? ?a? ??ae???

??a ?e????st? ?ad?? ??a ta ???ta t?? ???s???e??? ???e??? ?a?a??a?
?p???? ?pa???? ?a? ??ae??? st??? ep?t????te? sta ?.?.?. & ?.?.?.

??? ????a?? t? ap??e?a, 16 ?e?e???? 2007, ? a????sa F???pp?? ???a? st?? ?a?a??a, ???se ap? ???ta ?a? ???f??, af?? ta t??e?a p??s?pa st?? e?d???s? ?ta? ?? ?ea??? desp????de? ?a? ?? ?ea??? ?????? p?? p?t??a? st?? a??te?e? ?a? a??tate? s?????.
???? t??? ap?f??t?? t?? ???s?e?e??? ???e??? ?a?a??a?, a??esa se ???e??, f????? ?a? ???st???, ?????a? a?t? t??? t?? t??t??? d?????s?, ap??a????ta? ??a ???? t?? ??p?? ?a? t?? ep?p???? p??sp??e?a? p?? ?at?a??a? ??a ?a pet????? t? s??p? t???.
? e?d???s? ?e????se e t? ?a??et?s? t?? ??????? ?. ???t?? G.??a??: Sa? ?a??s????? se a?t? t?? p??? s?a?t??? ?ad?? ??a t?? p??? a?. S?e?a, ?ae???e ta pa?d?? t?? ???s?e?e??? ???e??? t?? p???? a?. ?a pa?d?? e??a? ? ?s? t?? ???????a? a?. ???a? ? e?p?da a?. S???a??? ta pa?d?? ??a t? e???? t??? ep?t???a, t??? ???e?? ??a t?? te??st?e? p??sp??e?e? p?? ?at?a?a? ??a ?a pet????? t? ?a??te?? ??a ta pa?d?? t??? ?a? t??? ?a????t?? p?? s???a?a? st?? ep?t???a a?t?. Te???, ???, ?t? ? ep?e?s??? ?a??d???s? t?? ??e????t??a? t?? ???e???, t?? ?a? ??e???d?a Sta???? – ?a????? e??a? ?a????st??? ??a t?? ep?t???a t?? pa?d???. S?e?a, d??asa se ?a ef?e??da ?t? ?? ?????e? ??de???? 4,5 d?? ???O ??a t?? e?pa?de?s? t???. ???a? ???p?? ?e????? ?t? d????e ?d?a?te?? e?d?af???? ??a t?? e?pa?de?s? t?? pa?d??? a?. ?a?d??, ?e?? s???a??t???a, e?eta??e?te?te a?t? t?? pe???d? ??at? de ?a ?a????e?.
St? s????e?a, ? ??e????t??a t?? ???e??? ?a ??e???d?a Sta???? – ?a?????, ?d?a?te?a s????????? ap?????e ?a??et?s? ?a? a??fe?e: ??f???? t?? p?? ?e??? e???? sta pa?d?? ??. ???se???a? ??a ?,t? ?a??te?? st? ??? t???. S???a??? t??? ???e??. ??aste ???? p??? pe??fa???. ????a? se ?????, ?a??? ????t?? ?a? e?t???s???? ? ?a???????? ??????. ???a??st? t? ?????? a? t?? ?. ?????, p?? ?a ap??e?e? t? ?ae?? ??sta? ????ta?. F?t??, ? ???????e?a ????????????, ?a ap??e?? t? ?ae?? ????? ?????????????, p?? ?esp?st??e st? ??? t?? ???? t?? ?????, t?? a?ap????? a? ?????, p?? ?f??e t?s? ??????a. ???a??st?, t? ??a??? ?. ???t?? ??a?? ?a? ??? t? d??t??? a??? p?? p??ta st??eta? st? p?e??? a?, t?? ?a ???sta?t??a Sta????, d??t??? s????? ?a? ap?f??t? t?? ???e??? a?, p?? ??e? t?? ep???e?a t?? d???????s??. ???a??st?, t? ???e?t? ?.?p?st??? Sta???? p?? st??e? p??ta st? p?e??? a?. ???, ep?s??, s?a??t??? a? ?a? ???ed?? t?? ??a???a??? S??????? ?a ?a??a ?ats???a. p??? a? e??a? ?t? t? s???e?? p??pe? ?a ?efe??e? ap? ta ste?? ???a t?? ?a?a?? e?pa?de?t???? d?ad??as?a?, ?a ?a???e???se? de???t?te?, ?a a?apt?sse? d??at?t?te?, ?a d??e? d?e??d??? st? d?s???? pe???d? t?? ef?e?a?. ?e ???a ????a, ?a ?? e??a? ??? p?p?? ???s?? a??? ?a? p???? ????? t?? a??t?? t??. ??t? p?ste?? ?t? p??spa???e ?a ?????e ?a? ee??.
??a e???? p??? ?a? st?? ????st?a t?? ???e??? a?. ??a?at??? e??a? p???? ta ta???ta t?? ???e??? a?, a? ?a? ? e?e??e??? ?????? t?? pa?d??? a? ?????. Ta ??e?a ??? ?a sa? a?a??e??? ?a e???? e?d???s? ??a t?? p??stas?a t?? pe???????t??, t??? ?????? a? ?a????, ???????, ???f?t? ???a, p?? et??????e e ta pa?d?? ??a t? ?a???a???. G?a ?a a??? f??? s???a??t???a sta pa?d?? a? ?a? ?a??? ????t?? se ?????.
St? s????e?a d????a? ?? ?pa???? ?a? ta ???at??? ?ae?a st?? a??ste?sa?ta ????a?d?? ???t????, e?sa????ta st?? ?at???? S???? st? ??? t?? d?? e?????t?? s?p???t?? a?.
? ??????? ??at?????? ?tt???? ?. ?e??. ?????? af?? ap??e?e t? ?ae?? ??sta? ????ta?, ?es??et???? ap? t? ??a???a ??at?????? ?tt???? st? ??? t?? ??a???a??? S?????? ?a? s?p???t? a? ??sta ????ta, a??fe?e: S???a??t???a st??? ep?t????te?. ?a?? e ta s???a??t???a st??? ????? a?ad?a????? p???te?, s???a??? t??? ?a????t?? ?a? t??? ???e??. ??aste s?????????? p?? ?a ap??e???e a?t? t? ?ae?? ???sta?t???? ????ta, d?a?e?????? p???t? t?? ?a?a??a?, e ??a s?????? p?s? ??a t?? ep?t???a a?t?. ????a? ?a s??e??s??? t? ?d?? ??a ?a ?????? ???s??? st?? ???d? p?? ep??e?a?. ?? ??ae?? ????? ????????????? ap??e?e ? desp????? ????? ????????????.
? e?d???s? s??e??st??e e t?? ap???? t?? epa???? st??? ep?t????te?, p?? ??e? ?a??e??se? ? ???? ?a? p?a?at?p??e?ta? ???e ?????. ??ae?a ap??e?a? ? ??a???? ?. ???t??? G.??a???, ? ????e?t?? ?e??f. ?tt???? ?. ?p?st???? Sta???? ? ?p???? a??fe?e: S???a??? t??? ????? t?? ?a?a??a? ?a? ?p?? p??ta ?ts? ?a? t??a ??s??a? st? p?e??? sa? ?a? f???t??? e ??e? ?? t?? d???e?? ??a t? ?a?? t?? t?p??. ??a? ?pe??fa??? p?? ?ta? ??s????? st? ??s? t?? ?f?p?????? Ge????a?, f???t?sa ?a ap?dese?te? ? ??tas? ??a ?a ?t?s?e? t? ???e?? p?? t??a ee?? ?aa?????e ??a ta pa?d?? p?? ap?f??t?sa? ap? a?t?. S??e?????ta? ?ae?a ap??e?a? ? ??????? ?.?e???da? ??????, ? ???ed??? t?? ??a???a??? S??????? ?a ?a??a ?ats???a, ? ????st?e??? p??t?? G?afe??? de?te?????a? e?pa?de?s?? ?.???st?? ?a?a????sta?, ?? ??t?d?a???? ?.?. ?. ?at??sta?t??, ?.????? ?a? G.??tsa??, ? ???ed??? t?? ???t???? S??????? ?. Sta???? Ga?ta???, ?? ???t???? S?????? ?a ??? ???e??p?????, ?.?. S. ??a???, ?.?p????t??, ?.?at???, G.?a?a???? ?a? ? ?a ?pa?a???a.
??? e?d???s? p?a?s??sa? e t?a???d?a ? ??s??? ??da t?? ???s?e?e??? ???e???, p?? ?e????se af?e?????ta? t? p??t? t?a???d? st? ????, s???p??ta? s??????s? st? a???at????. ??? ????st?a ap?te???sa? ??:
G. G?a?????? –p???????, t?pa?a, ?t???
?. ?afe???? – ?????a
??t. ?a?d??? – t?a???d?
G. ?a???? – ?????a
G. ?t?????? –?????a, a?????
??? e?d???s? t??sa? e t?? pa???s?a t??? ?? a?des??tat?? ?.?. p. ???a?? ????????????? ?a? p. Ge?????? ??????. ?p?s?? pa?a?????e ?a? ? p???te?t?? ?a ???sta?t??a ???????.
?????, ?a a?afe????e st?? p??? ep?t?????? d???????s? t?? pa?ap??? e?d???s??, ? ?p??a ?fe??eta? st? ???t??? S????? ?a ???sta?t??a Sta????, ? ?p??a e??e t?? ep???e?a ?a? ? ?p??a e ???? ?a? f???tsa pa???s?ase t? p????aa.
??e????ta?, e??a??st??e t?? ?. G.???a ??a t?? e??e???? ??????a t?? a????sa? F???pp?? ???a?. ? ?a ???sta?t??a Sta???? ???e?se t?? e?d???s? e???e?? sta pa?d?? ?a ????? ?a?? p??e?a st? ??? ?a? ?a e??a? d?e?d???t?? t?? a???? e ???? ?a? s??es?, p?? ap?te?e? ?a? e??? ???? a?.
 
e- |   | 
e-